Rozbudowa obiektu Sosnowe Zacisze o infrastrukturę sali zabaw

Termin realizacji zamówienia: 2017-12-31

Koniec terminu składania ofert: 2017-08-09

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Lokalizacja planowanej inwestycji
Województwo: LUBELSKIE
Powiat: tomaszowski
Gmina: Susiec (gmina wiejska)

Opis przedmiotu zamówienia
Rozbudowa obiektu Sosnowe Zacisze o infrastrukturę sali zabaw. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową sali zabaw w budynku pensjonatu Sosnowe Zacisze położonej w miejscowości Susiec Gmina Susiec zgodnie z kosztorysem inwestorskim dodanym do zapytania ofertowego.

Kryteria
Opis sposobu przyznania punktacji
Najniższa cena : 80 punktów otrzyma oferta o najniższej cenie spośród otrzymanych ofert. Oferty z ceną wyższą będą otrzymywały proporcjonalnie niższą liczbę punktów wg wzoru: cena oferty najniższej x 80 cena oferty badanej Najdłuższy okresu gwarancji oferty badanej: 20 punktów otrzyma oferta o najdłuższym okresie gwarancji spośród otrzymanych ofert. Oferty z gwarancją krótszą będą otrzymywały proporcjonalnie niższą liczbę punktów wg wzoru długość okresu gwarancji oferty badanej x 20 długość okresu gwarancji oferty o najdłuższym okresie gwarancji.

Warunki udziału w postępowaniu
Warunkiem udziału w postępowaniu ofertowym jest prowadzenie działalności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, objęcie w ofercie przedmiotu zamówienia zgodnie z kosztorysem . Zadeklarowanie, że w przypadku wygrania postępowania ofertowego oferent zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia o wyborze wykonawcy, terminowe złożenie pisemnej i podpisanej oferty na wskazany w zapytaniu ofertowym adres osobiście, bądź za pośrednictwem poczty. Za terminowe złożenie oferty uznawany będzie jej wpływ w terminie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym, niezależnie od tego czy będzie ona składana osobiście czy też przesyłka pocztową czy elektroniczną.

Warunki wykluczenia
Z postępowania wykluczone są firmy z powiązaniem osobowym i kapitałowym z osobą kierującą zapytanie. Odrzuceniu podlegają oferty, których treść oferty nie jest zgodna z zapytaniami ofertowymi, oferta została złożona po terminie podanym w zapytaniu ofertowym, oferent nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

Dodatkowe informacje
Akceptowalne formy składania ofert : Osobiście na adres wskazany w zapytaniu lub wysyłka rejestrowaną przesyłką pocztową. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: - Dane identyfikacyjne oferenta (nazwa i adres), - Wyceny w formie uzupełnionego do zapytania ofertowego (kosztorys „ślepy”) - Wartość oferty netto oraz brutto - Termin realizacji zamówienia, - Termin ważności oferty Oferty powinny zawierać dane identyfikacyjne oferenta , datę sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub osoby uprawnionej do wystawienia w jego imieniu. Za datę sporządzenia dokumentu - uznaje się datę wysłania oferty drogą elektroniczną. Przedkładane oferty musza odpowiadać treści zapytania ofertowego. Ponadto wskazane jest, by oferta zawierała inne dodatkowe informacje, np. warunki płatności, możliwe do uzyskania upusty, wymagania dotyczące konserwacji, przeglądów i serwisowania urządzenia. itp. Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych.

Miejsce składania ofert
Kod pocztowy: 22-672
Województwo: LUBELSKIE
Powiat: tomaszowski
Gmina: Susiec (gmina wiejska)
Miejscowość: SUSIEC
Ulica: DŁUGA
Nr domu: 28

Dane Zamawiającego
Imię: BOGDAN
Nazwisko: KOZYRA
Firma: AGRO-BUD

<< POBIERZ KOSZTORYS INWESTORSKI >>

OFERTA ZAMKNIĘTA - WYBRANO WYKONAWCĘ
MPR miejsce przyjazne rowerzystom 2
kdr karta duzej rodziny

turnusy rehabilitacyjne

roztocze wita